Społeczności Projekty.CH
Agencja.Media
Kamcia.pl
Kucharex.pl
Najlepsi Pracownicy
Miejsce na Twoją reklamę

Dotychczas odwiedziło nas: 171727 użytkowników.

W tym miesiącu odwiedziło nas: 124980 użytkowników.


Regulamin korzystania z portalu “PRACA.LGBT” oraz zakupu ogłoszeń (ofert pracy)

 1. Definicje
 1. Użytkownik – to każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca lub w jakikolwiek sposób przeglądająca witryne portalu: Praca.LGBT.
 2. Użytkownik firmowy – to osoba zarejestrowana w portalu, jako pracodawca (posiadająca aktywne konto).
 3. Kandydat – osoba fizyczna korzystająca z serwisu w celu poszukiwania pracy; nieposiadająca przy tym zarejestrowanego konta pracodawcy w serwisie / lub do niego niezalogowana.
 4. Administrator – oznacza właściciela zarządzającego niniejszym portalem / posiadający go podmiot działalności gospodarczej.
 5. Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.
 6. Kategoria – branża publikacji ogłoszeń (ofert) pracy.
 7. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – oznacza zbiór danych powiązanych z danym pracodawcą, zarejestrowanym w serwisie Praca.LGBT.
 9. Kupujący – to użytkownik dokonujący transakcji (zakupu) ogłoszenia pracy z wykorzystaniem funkcjonalności niniejszego portalu.
 10. Ogłoszenie – to inaczej płatna oferta pracy opublikowana w serwisie przez pracodawcę / lub w jego imieniu; publikowane w serwisie na czas określony w kupowanym przez pracodawcę pakiecie.
 11. Pracodawca – to użytkownik firmowy, posiadający zarejestrowane w serwisie konto firmowe; lub osoba publikująca oferty pracy.
 12. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami (jeśli takowe występują); określający zasady korzystania z serwisu oraz opisujący cały proces transakcji – kupowania ogłoszeń. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub też jego wydruk.
 13. Rejestracja – proces utworzenia przez pracodawcę konta w portalu, po podaniu wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: osobowych, firmowych oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
 14. Serwis – inaczej portal; oznacza niniejszą witrynę / stronę internetową.
 15. Transakcja – to zakup ogłoszenia (oferty pracy) z wykorzystaniem wszelkich funkcjonalności w portalu oraz poza nim (m. in. korzystając z wybranych form płatności).
 16. Usługi odpłatne – to płatne usługi świadczone przez portal Praca.LGBT na rzecz zarejestrowanych w serwisie pracodawców.
 17. Aktywne ogłoszenie – to ogłoszenie, które zostało wykupione na wybrany w danym pakiecie czas i nie wygasło – tzn. nie zakończyło się jeszcze samoistnie.
 18. Ogłoszenie wygaśnięte – to ogłoszenie, które zakończyło się wyświetlać w portalu samoistnie.
 1. Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem portalu Praca.LGBT jest jednoosobowa działalność gospodarcza Karol Juchniewicz Projekty.CH z NIP-em: 7532426861 oraz REGON-em: 385838070.
 2. Warunki korzystania z serwisu, w tym zasady rejestracji, publikacji ogłoszeń i nabywania usług odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego – określa niniejszy regulamin. Każdy korzystający w jakikolwiek sposób z serwisu Praca.LGBT – jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
 3. Kandydaci mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji serwisu – na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
 4. W ramach portalu możliwe jest:
  1. przeglądanie zawartości serwisu,
  2. aplikowanie na daną ofertę pracy,
  3. korzystanie z konta i powiązanych funkcjonalności,
  4. odpłatna publikacja ogłoszeń o pracę.
 5. Usługi przeglądania zawartości serwisu świadczone są bezpłatnie.
 6. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół https; lub http.
  2. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer.
  3. włączoną obsługę plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
 7. Portal Praca.LGBT dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania serwisu, portal Praca.LGBT zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu serwisu na zasadach opisanych poniżej:
  1. Przerwy techniczne – mogą być dokonywane w dowolnie wybranym przez administratora czasie, których określone funkcjonalności serwisu i usługi świadczone przez portal Praca.LGBT mogą być ograniczone lub niedostępne.
  2. Awaria techniczna – czyli sytuacja wystąpienia błędu technicznego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi portal Praca.LGBT, w wyniku którego większość lub wszyscy użytkownicy:
   • nie mogą uzyskać dostępu do serwisu;
   • podstawowe funkcje serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczania, wyświetlania, odświeżania lub publikowania ogłoszeń.
  3. W sytuacji wystąpienia awarii technicznej Praca.LGBT przedłuży czas emisji Ogłoszeń aktywnych w okresie wystąpienia awarii technicznej o:
   • 12h – w przypadku awarii technicznej trwającej do 12h;
   • 24h – w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 12h do 24h;
   • 48h – w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 24h do 48h.
   • 72h – w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 48h do 72h.
   • 96h – w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 72h do 96 godzin.
   • 120h – w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 96h do 120h.
   • Wznowi od początku wykupiony w serwisie czas – w przypadku awarii technicznej trwającej ponad 120h.
  4. Okres awarii technicznej na potrzeby stosowania punktu (c) powyżej będzie liczony od pierwszego momentu jej wystąpienia. Przedłużenie emisji będzie liczone od momentu, w którym emisja zakończyłaby się na normalnych zasadach (okres przedłużenia będzie dodawany na koniec czasu emisji danego ogłoszenia w normalnym trybie).
  5. Podczas trwania awarii technicznej – administrator zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z firmami, których ogłoszenia są aktywne w portalu Praca.LGBT.
  6. Administrator portalu zastrzega sobie, że w razie wzmożonego ruchu na hostingu / serwerze (błąd internal / wewnętrzny typu: 503) mogą powstawać u niektórych korzystających z portalu problemy z dostaniem się do serwisu. Wówczas administrator portalu podejmie skuteczne działania, aby błąd wyeliminować, a wszystkie ogłoszenia przedłuży o czas trwania błędu przeciążenia serwera.
 1. Konto
 1. Pracodawca w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu, powinien dokonać rejestracji konta i korzystać z serwisu jako zalogowany użytkownik (firma). Konto daje pracodawcy możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności serwisu:
  1. publikowania i zarządzanie opublikowanymi ofertami pracy;
  2. obserwowania ogłoszeń innych firm,
  3. zawierania transakcji (kupowanie nowych ogłoszeń pracy) poprzez wykorzystanie dostępnej w portalu technologii płatności PayU.
 2. Pracodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Pracodawca może posiadać tylko jedno konto w serwisie, powiązane z danym adresem e-mail.
 3. Rejestracja konta wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego w serwisie Praca.LGBT i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email użytkownika firmowego oraz unikalnego hasła.
  2. zapoznania się z regulaminem i jego załącznikami (jeśli takowe występują) oraz akceptacji wszystkich znajdujących się w nim postanowień.
 4. Portal Praca.LGBT przetwarza dane osobowe użytkowników firmowych oraz użytkowników niezarejestrowanych oraz osób działających w imieniu użytkowników firmowych – zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w naszej Polityce Prywatności, RODO i przetwarzania cookies.
 5. Po wypełnieniu danych wymaganych do rejestracji oraz zaakceptowaniu regulaminu, na adres e-mail wskazany przez użytkownika firmowego przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji i zawarcia umowy o świadczenie konta.
 6. Użytkownik firmowy zapewnia, że dane podawane w procesie rejestracji oraz w toku korzystania z serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik firmowy zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Portal Praca.LGBT zastrzega sobie prawo do blokady danego konta – w przypadku, gdy podane przez pracodawcę dane nie będą spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 11 niniejszego regulaminu.
 7. Pracodawca zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez niepowołane osoby trzecie. Użytkownik firmowy niezwłocznie poinformuje administratora portalu Praca.LGBT w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 8. Umowa usługi konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą założenia (rejestracji) konta. Umowa usługi konta może zostać rozwiązana przez użytkownika firmowego z zachowaniem poniższych zasad:
  1. prawo do usunięcia konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem;
  2. usunięcie konta firmowego możliwe jest poprzez: (i) wybranie odpowiedniej opcji w panelu konta lub (ii) przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu na adres e-mail: pomoc@praca.lgbt.
  3. wraz z usunięciem konta przez pracodawcę wygasają pozostałe umowy łączące portal Praca.LGBT z danym użytkownikiem firmowym dotyczące usług świadczonych w ramach serwisu;
  4. rozwiązanie umowy konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez Użytkownika płatności nie będą podlegać zwrotowi. Portal Praca.LGBT nie będzie również zobowiązana do zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach usług odpłatnych;
 9. Administrator uprawniony jest do rozwiązania umowy z danym użytkownikiem firmowym, jeśli taki użytkownik:
  1. nie zalogował się na swoim koncie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. W rezultacie pracodawca nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana pracodawcy z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji. Użytkownik firmowy będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się użytkownika do konta. Prawo portalu Praca.LGBT do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa użytkownika firmowego do ponownej rejestracji w serwisie. Administrator portalu nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa użytkownika powiązana z kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji;
 10. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Portal Praca.LGBT zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez pracodawcóa. oraz żądania potwierdzenia przez nich, ich tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniach (ofertach pracy) lub informacji związanych z dokonaną Transakcją w wybrany przez portal Praca.LGBT sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, portal Praca.LGBT może zawiesić lub zablokować działanie konta i wycofać wykupione ogłoszenia, bez obowiązku informowania o tym takiego konta firmowego oraz podawania mu powodu.
 11. Odstąpienie konsumenckie. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z portalem PRACA.LGBT odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie w tym zakresie na adres e-mail: pomoc@praca.lgbt. Wraz z odstąpieniem od umowy usługi konta wygasają pozostałe umowy łączące portal Praca.LGBT z danym użytkownikiem firmowym.
 1. Zasady publikacji ogłoszeń (ofert pracy)
 1. Portal Praca.LGBT umożliwia Użytkownikowi firmowemu zakup publikacji ogłoszeń (ofert pracy) w serwisie. Publikacja przez użytkownika firmowego ogłoszenia w serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza nowego ogłoszenia (oferty pracy), wybrania odpowiedniego pakietu oraz uiszczenie za niego odpowiedniej opłaty poprzez pośrednika płatności PayU.
 2. Ogłoszenie opublikowane przez pracodawcę w portalu – jest dostępne dla wszystkich korzystających z serwisu. Wraz z ogłoszeniem/ofertą pracy udostępniany będzie również LINK ZEWNĘTRZNY do dalszego aplikowania (składania ofert) lub też formularz kontaktowy, w przypadku wybrania przez pracodawcę opcji aplikacji przez E-MAIL.
 3. Z momentem publikacji ogłoszenia pracodawca udziela portalu Praca.LGBT niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w serwisie, a także u partnerów portalu Praca.LGBT za pośrednictwem których prowadzona jest promocja serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu portal Praca.LGBT nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych przez Pracodawców lub Korzystających z wykorzystaniem funkcjonalności portalu – innym osobom korzystającym z portalu i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z portalem Praca.LGBT.
 4. Treść każdego ogłoszenia (oferty pracy) powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez portal Praca.LGBT. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  1. Ogłoszenie nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, nie będzie zawierało dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, kolor skóry, czy narodowość.
  2. treść oferty pracy powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis obowiązków pracownika oraz oferowane warunki współpracy i zarobki (zgodne z prawdą).
  3. jedno ogłoszenie może dotyczyć jednego, oferowanego przez pracodawcę: stanowiska / wakatu / etatu (chyba, że administrator portalu uzna, że akceptuje odstępstwo od takiej reguły i zostawia wykupioną umieszczoną przez pracodawcę ofertę pracy w serwisie).
 5. W przypadku gdy użytkownik firmowy opublikuje ogłoszenie w niewłaściwej kategorii pracy, portal Praca.LGBT uprawniona jest do zmiany takiej kategorii na wybraną przez siebie, bez obowiązku informowania o tym pracodawcę.
 6. Publikacja ogłoszenia (oferty pracy) w portalu dokonywana jest przez pracodawcę poprzez:
  1. kliknięcie w przycisk menu „Dodaj ogłoszenie”
  2. rzetelne uzupełnienie dodawanej oferty pracy
  3. wybór zakupywanego pakietu oraz dokonanie płatności.
 7. Emisja ogłoszenia w serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu za nie opłaty i trwa przez okres czasu wybrany wraz z zakupionym pakietem na dane ogłoszenie – jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  1. doszło do zakończenia procesu rekrutacji.
  2. Użytkownik firmowy dokonał rażących zmian w ogłoszeniu, które zmieniają je merytorycznie.
  3. Użytkownik firmowy usunął ogłoszenie.
 8. Po zakończeniu (wygaśnięciu) ogłoszenia – niezależnie od przyczyny, administrator zastrzega sobie prawo do jego trwałego usunięcia z portalu z zarchiwizowanych ogłoszeń bez potrzeby informowania o tym pracodawców.
 1. Ogłoszenia (usługi płatne dla pracodawców)
 1. Publikacja przez pracodawcę ogłoszenia w serwisie jest możliwa po wykupieniu przez użytkownika firmowego:
  1. wybranego pakietu z danym czasem wyświetlania ogłoszenia w portalu
 2. Zakup wybranego pakietu ogłoszenia jest możliwy przy użyciu stosownego formularza dostępnego w serwisie.
 3. Aktywacja kupionego ogłoszenia w serwisie nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku portalu Praca.LGBT
 1. Płatności
 1. Użytkownik będzie informowany w serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w serwisie lub cennikach zamieszczonych są cenami brutto.
 2. Działalność gospodarcza Karol Juchniewicz Projekty.CH informuje, że nie jest VAT-owcem.
 3. Płatności dokonywane w serwisie są dokonywane przez pośrednika PayU.
 4. Świadczenie usług przez portal Praca.LGBT na rzeczUużytkowników firmowych dokumentowane jest fakturami (nie-VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Użytkownicy w celu otrzymania faktur nie-VAT powinni zaznaczyć odpowiednią opcję: „Wystaw fakturę” dostępną przy generowaniu płatności za ogłoszenie.
 6. Użytkownik firmowy jest zobowiązany do podania swoich poprawnych danych niezbędnych do wystawienia przez Usługodawcę faktury nie-VAT.
 7. Domyślną formą udostępniania użytkownikowi firmowego faktur nie-VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 8. Portal Praca.LGBT na warunkach określonych w niniejszym regulaminie udostępnia Użytkownikowi firmowego faktury nie-VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur nie-VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz udostępnienie ich pracodawcy na wybrany adres e-mail poprzez pośrednika wfirma.pl.
 9. Użytkownik firmowy, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość poprzez pobranie faktury PDF z mejla i wydrukowanie jej we własnym zakresie.
 10. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji ogłoszenia z powodu usunięcia ogłoszenia przez pracodawcę lub w przypadku usunięcia jej przez administratora z uwagi na złamanie regulaminy – kwota za niewykorzystany okres wykupionego ogłoszenia nie będzie zwracana.
 11. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane przez administratora, a pobrana przez niego wcześniej opłata za ich emisję nie będzie zwracana takiemu pracodawcy.
 1. Bezprawne i niezgodne z regulaminem działania pracodawców oraz korzystających z serwisu
 1. Każdy korzystający z serwisu uprawnieni są do korzystania z portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, każdy korzystający z portalu Praca.LGBT zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość serwisu, konta lub kont Pracodawców czy też w elementy informatyczne portalu;
  2. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  3. niewprowadzania osób korzystających z serwisu oraz portalu Praca.LGBT w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących danej oferty pracy;
  4. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności serwisu, korzystania z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew niniejszemu regulaminowi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania określonego regulaminu na każdym etapie korzystania z serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji ogłoszeń (ofert pracy).
 3. Publikowanie ofert pracy w serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu serwisu i bez udziału administratora portalu Praca.LGBT, a administrator nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu.
 4. W portalu obowiązuje zasada post-moderacji.
 5. W razie zmian w treści ogłoszenia dokonanych przez pracodawcę po jego publikacji w serwisie, administrator portalu uprawniony jest do edytowania treści niezgodnych z regulaminem lub usunięcia danego ogłoszenia – bez obowiązku informowania o tym takiego pracodawcy i bez obowiązku zwroty pieniędzy za wykupiony czas emisji ogłoszenia w portalu.
 6. Każda osoba korzystająca z serwisu ma możliwość zgłoszenia administratorowi portalu treści bezprawnych lub sprzecznych z regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu, za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@praca.lgbt. Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające administratorowi portalu dokonanie weryfikacji takiego zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności szczegółów dotyczącego zgłaszanego ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z niniejszym regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
 7. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia e-mail nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia regulaminu, administrator portalu Praca.LGBT może (ale nie musi):
  1. niezwłocznie zablokować daną treść, w tym w szczególności ogłoszenie.
   W przypadku blokady, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z serwisu ani w panelu konta danego użytkownika firmowego;
  2. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  3. poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, dostawcę danej treści w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie (w tym treści zgłoszenia nadużycia po jego zanonimizowaniu o ile wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa), wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści regulaminu;
 8. Portal Praca.LGBT uprawniona jest do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem ogłoszenia lub konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych osób korzystających w ramach serwisu, jak również w przypadku, w którym dane ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię portalu Praca.LGBT lub w inny sposób szkodzi portalowi.
 9. W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem niniejszego serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego użytkownika firmowego lub korzystającego z serwisu lub różnych Użytkowników firmowych / korzystających z serwisu działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych kont, administrator portalu może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić konto, konta, lub tymczasowo lub permanentnie je zablokować, jak również zablokować adresy IP takich osób korzystających z serwisu, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. zawieszenie konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Pracodawca, którego konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z serwisu, co oznacza, że nie może publikować ogłoszeń ani dokonywać transakcji.
  2. W przypadku zablokowania adresu/ów IP pracodawcy / osoby korzystającej z serwisu, które złamały regulamin, serwis nie będzie wyświetlał się z danego adresu IP. Administrator może, ale nie ma obowiązku informowania o zaistniałej blokadzie takich osób.
  3. zablokowanie konta oznacza utratę przez pracodawcę możliwości zalogowania się do konta.
 1. REKLAMACJE (i postępowanie reklamacyjne)
 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny pracodawca lub osoba korzystająca z serwisu – winna w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem portalu na adres mejlowy: pomoc@praca.lgbt podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Administrator portalu dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego pracodawca lub osoba korzystająca z serwisu ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez portal Praca.LGBT usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć wysyłając maila na adres: pomoc@praca.lgbt.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email danego użytkownika / osoby korzystającej z serwisu; jeśli jest to pracodawca – to również przypisany do konta, numer ID ogłoszenia lub jego adres URL, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika firmowego / osoby korzystającej z serwisu – związane ze składaną reklamacją. W temacie należy wpisać słowo „reklamacja”.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, administrator portalu zwróci się do takiej osoby o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez administratora portalu, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. Administrator portalu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie powyższym regulaminu. Odpowiedź administratora portalu w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną (e-mail).
 1. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Administrator portalu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z zachowaniem następujących zasad:
  1. zmiany regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany opłat, cenników i warunków usług odpłatnych;
  2. o każdej zmianie pracodawca / osoba korzystająca z serwisu zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu, np. w aktualnościach „newsroom-ie” lub za pośrednictwem e-mailingu.
  3. zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez administratora portalu, nie krótszym niż 7 dni od poinformowania o zmianie regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie;
  4. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw pracodawców / osób korzystających z portalu – związanych z nabytymi Usługami Odpłatnymi. Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 2. Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę konta.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy pracodawcą / osobą korzystającą z serwisu, a administratorem portalu Praca.LGBT jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez administratora portalu w ramach serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.